Lyanne de Haan

Luister hier live mee

Welkom
Stilte
Gezongen votum
Groet
Zingen Opw. 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed voor opening schriften
Bijbellezing Marcus 12: 38-44
Preek
Zingen Psalm 106: 1, 2, 21, 22
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen LB 302 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen De Nieuwe Psalmberijming 139: 1, 2, 8
Zegen
Gezongen amen

Collecte:  Diaconie