ds. Rik Bikker (CGK)

Luister hier live mee

Welkom en inleiding thema
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen psalm 92: 1 , 2 en 3 LB Waarlijk dit is rechtvaardig
Gebed
Bijbellezing Mattheus 12: 1 – 21 en Hebreeen 4: 6 – 11 NBV ‘21
Zingen Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer (2x)
Verkondiging nav. HC 38 :
Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Ten eerste dat gezorgd wordt voor het in stand houden van de dienst des Woords en van de scholen, en dat ik vooral op de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen.
Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de Here door zijn Geest in mij laat werken, en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin.
Zingen Opwekking 765 Uw vrede vult dit huis
Dankgebed en voorbede
Zingen Opwekking 717: Stil, mijn ziel wees stil
Collectemoment
Zingen EL 413 / Glorieklokken 52: 1, 3 en 4 Lichtstad metuw paar’len Poorten
Zegen

Collecte NGK: Emeritaatsvoorziening / Voedselbank
Collecte CGK: Stichting Voor Elkaar Zwolle (HvdS) 2023/2